Hướng dẫn sử dụng công cụ ping, traceroute, tracert IPv4 và IPv6

Truy cập trang Speedtest VDC2 Horizon

Quý khách tham khảo hướng dẫn sử dụng trang Speedtest hoặc truy cập vào công cụ ping, traceroute Horizon

Sử dụng công cụ ping, traceroute, tracert

Quý khách điền vào domain hoặc IP cần kiểm tra

VD:

  • IPv4: zing.vn hoặc horizon.vn hoặc 1.1.1.1
  • IPv6: vnexpress.net hoặc horizon.vn hoặc 2606:4700:4700::1111

Horizon cung cấp cấp 2 phương thức kiểm tra ứng với IPv4 và IPv6:

– Ping

  • IPv4 Ping
  • IPv6 Ping

– Tracert

  • IPv4 Traceroute
  • IPv6 Traceroute

Lưu ý: Nếu quý khách nhập vào domain không có IPv6 hoặc nhập IPv4 mà chọn phương thức kiểm tra thuộc IPv6 thì sẽ nhận được thông báo “Cần nhập đúng địa chỉ IPv6 hoặc hostname chưa sử dụng IPv6”  hoặc ngược lại “Cần nhập đúng địa chỉ IPv4 hoặc hostname chưa sử dụng IPv4”

Kết quả kiểm tra

Ping IPv4

Ping IPv6

Traceroute IPv4

Traceroute IPv6

HORIZON CLOUD

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?